Foot reflexology massage          (mon-thur)          $350     (50mins)

                                                       

 

(fri-sun & ph)      $395     (50mins) 

Pressure point massage            (mon-thur)          $460     (50mins)

                                                       

 

(fri-sun & ph)     $510     (50mins) 

Aromatic oil massage                (mon-thur)          $500     (50mins)

(fri-sun & ph)      $570     (50mins) 

Lymphatic drainage                    (mon-sun)          $790     (45mins)

$1560  (90mins) 

massage

$2090  (120mins) 

Neck and shoulder                     (mon-thur)          $460     (50mins)

(fri-sun & ph)      $510     (50mins) 

massage

massage

Hand reflexology                         (mon-thur)          $460     (50mins)

(fri-sun & ph)     $510     (50mins) 

(mon-thur)          $270     (25mins)

(fri-sun & ph)      $290     (25mins) 

Epsom salt foot bath + 

neck & shoulder massage